سرور مجازی ایران

پلن 1 - ظرفیت 30 گیگ - رم : 1024 مگابایت
  • Dual Intel Xeon(R) E5-2690 v2 CPU
  • 5 عدد تعداد هسته
پلن 2 - ظرفیت 35 گیگابایت - رم 2048 مگابایت
  • Dual Intel Xeon(R) E5-2690 v2 CPU
  • 5 عدد تعداد هسته
پلن 3 - ظرفیت 40 گیگابایت - رم 3072 مگابایت
  • Dual Intel Xeon(R) E5-2690 v2 CPU
  • 5 عدد تعداد هسته
پلن 4 - ظرفیت 60 گیگابایت - رم 4096 مگابایت
  • Dual Intel Xeon(R) E5-2690 v2 CPU
  • 6 عدد تعداد هسته
پلن 5 - ظرفیت 100 گیگابایت - رم 6144 مگابایت
  • Dual Intel Xeon(R) E5-2690 v2 CPU
  • 7 عدد تعداد هسته